Předpisy

Přehled základních předpisů pro revizního technika

 

 

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY A NORMY

 
Vyhláška č.
  137/1998 Sb.
 - ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích  
    
  na  výstavbu
Zákon č.
  183/2006 Sb.
- stavební
  zákon a související předpisy
Zákon č.
  505/1990 Sb.
- o
  metrologii a související předpisy
Nařízení
  vlády č. 24/2003 Sb.
- kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. - o
  technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich 
   elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády
  č. 17/2003 Sb.
- kterým se stanoví  technické 
  požadavky na elektrická zařízení 
    
  nízkého napětí. 
Zákon č.
  22/1997 Sb.
- o
  technických požadavcích na výrobky
Zákon č.
  102/2001 Sb.
- o
  obecné bezpečnosti výrobků, povinnostech výrobců, dovozců a   
   
  distributorů.
Nařízení
  vlády č. 101/2005 Sb.
- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády
  č. 495/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
  osobních  
    
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
  dezinfekčních  
    
  prostředků
Nařízení vlády
  č. 494/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
  záznamu o   
    
  úrazu, vzor záznamu o
  úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se  
    
  ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nařízení vlády
  č. 11/2002 Sb.
- kterým
  se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
  značek a  
    
  zavedení signálů 
Zákon č.
  309/2006 Sb.
- kterým
  se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
  zdraví při  
     práci v
  pracovněprávních vztazích ... 
Nařízení vlády
  č. 591/2006 Sb.
- o
  bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
    
  při práci na staveništích ...
Nařízení vlády
  č. 378/2001 Sb.
- kterým
  se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
  používání 
    
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ...
Zákon č.
  262/2006 Sb.
- Zákoník
  práce
Zákon č.
  251/2005 Sb.
- o inspekci práce
Vyhláška ČÚBP
  č.50/1978 Sb.
- o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška ČÚBP
  č.20/1979 Sb.
- kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé  
   
  podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ...  
Zákon č.
  189/2008 Sb.
- o
  uznávání odborné kvalifikace
Zákon č.
  174/1968 Sb.
 - o státním odborném
  dozoru nad bezpečností práce 
   
ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné
  principy
ČSN EN
  62305-2:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN
  62305-3:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 3: Hmotné škody na stavbách a   
  nebezpečí života
ČSN EN
  62305-4:2006
Ochrana před bleskem
  - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve  
  stavbách
ČSN 33
  2000-4-41 ed.2
Elektricé
  instalace nízkého napětí - Ochranná opatření pro
  zajištění  
  bezpečnosti - Ochrana před úrazem
  elektrickým proudem 
ČSN 33
  2000-5-54 ed.2:2007
Elektricé
  instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a
  stavba  
  elektrických zařízení - Uzemnění,
  ochranné vodiče a vodiče ochran.
  pospojování
   
   
ČSN EN 61140 ed.2:2003 Ochrana před úrazem elektrickým
  proudem - Společná hlediska pro
  instalaci a zařízení
ČSN 33
  0121:2001 (opr.2003)
Jmenovitá napětí
  veřejných distribučních sítí nn
ČSN EN 60446
  ed.2:2008
Základní a
  bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení 
  a identifikaci - Označování vodičů
  barvami nebo písmeny a číslicemi
ČSN EN
  60073:2003 ed.2
Základní a
  bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 
  značení a identifikaci - Zásady
  kódování sdělovačů a ovládačů.
ČSN EN
  60529:1993
Stupně ochrany krytem
  (krytí - IP kód).
ČSN 33 2000-1
  ed.2:2009
Elektrické instalace
  nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
  stanovení základních charakteristik,
  definice.
ČSN 33
  2000-6:2007
Elektrické instalace
  budov - Část 6: Revize.
ČSN 33
  1500:1990  (Z3:2004)
Revize elektrických
  zařízení
ČSN 33
  1600:1994 ed.2
Revize a kontroly
  elektrických spotřebičů během používání.
ČSN 33
  2000-3:1995
Elektrotechnické
  předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 
  základních charakteristik
ČSN 33
  2000-4-43:2003
Elektrické instalace
  budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana 
  proti nadproudům
ČSN 33
  2000-4-45:1996
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před 
  podpětím.
ČSN 33
  2000-4-46 ed.2 :2002
Elektrická zařízení -
  Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a 
  spínání
ČSN 33
  2000-4-47:1997
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití 
  ochranných opatření pro zajištění
  bezpečnosti.
ČSN 33
  2000-4-473:1994
Elektrická zařízení.
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití opatření 
   pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
  nadproudům.
ČSN 33 2000-4-482:2000 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním
  rizikem nebo nebezpečím
ČSN-33 2000-5-52:1998 Elektrická zařízení -
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Kapitola 52:
  Výběr soustav a stavba vedení.
ČSN-33
  2000-5-53:1994
 
ČSN-33 2000-5-523 ed.2:2003 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a
  stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy
  v elektrických rozvodech.
ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
  elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání.
ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
  elektrických zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová
  zařízení.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část
  7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory
  s vanou nebo sprchou.
ČSN 33 2000-7-702 ed.2:2003 Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže
ČSN 33 2000-7-703 ed.2:2005 Elektrické
  instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Místnosti a kabiny se saunovými kamny.
   
   
   
ČSN 33 2000-7-704 ed.2:2007 Elektrické instalace
  nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
ČSN 33 2000-7-705 ed.2:2007 Elektrické
  instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
  objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
ČSN 33 2000-7-706 ed.2:2007 Elektrické
  instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
  objektech - Omezené vodivé prostory.
ČSN 33 2000-7-707 ed.2:1997 Elektrická
  zeřízení. Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat
   
ČSN 33 2000-7-708 ed.2:2006 Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro
  karavany v kempincích.
ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrická
  instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Výstavy, přehlídky a stánky.
ČSN 33 2000-7-713:2005 Elektrická
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 713: Nábytek.
ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrická
  zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl
  714: Zařízení pro venkovní osvětlení.
ČSN 33 2000-7-715:2006 Elektrické
  instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
  - Světelná instalace napájená malým napětím.
ČSN
  33 2000-7-753:2003
Elektrické
  instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -
  Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění.
ČSN 33
  2130:1985 vč.zm.1988
Vnitřní elektrické
  rozvody
ČSN 33 2140:1985  Elektrotechnické
  předpisy: Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské
  účely.
   
   
ČSN 33 2180:1980 Elektrotechnické
  předpisy: Připojování elektrických přístrojů
  a spotřebičů
ČSN 33 2312:1985 Elektrotechnické
  predpisy. Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na
  nich.
ČSN 33 3080:1978 Elektrotechnické
  předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými
  kondenzátory.
   
ČSN 33 3201:2002 Elektrické
  instalace nad AC 1kV
ČSN 33 3320:1996 vč.zm.1997 Elektrotechnické
  předpisy: Elektrické přípojky.
   
   
ČSN 34 0350:1965 Elektrotechnické
  předpisy: Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová
  vedení.
ČSN
  34 1090:1961
Elektrotechnické
  předpisy: Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení.
ČSN EN
  50110-1:2005
Obsluha a práce na
  elektrických zařízeních
ČSN 73 6006:2003 Výstražné fólie k identifikaci
  podzemních vedení technického vybavení. 
ČSN EN 60204-1:2007 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení -
  Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
   
   
ČSN EN 60439-1:2000 ed.2 Rozváděče
  nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené
  rozváděče.
ČSN
  EN 60439-3:1995 vč.zm.
Rozváděče
  nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k
  instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice.
   
ČSN EN
  60439-4:2005
Rozváděče
  nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče.
ČSN EN 60439-5:2007 ed.2 Rozváděče
  nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční
  soustavy
ČSN 35
  7030:1992
Rozvodnice a
  elektrorozvodná jádra.
ČSN 35 7141:1987 Zařízení na kompenzaci jalového výkonu kondenzátory. Všeobecné technické požadavky.
   
ČSN EN 50274:2002 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým
  proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých
  částí.

 

 

 

 

 Zdroj: https://batech.webnode.cz/predpisy/

 

Kontakt

Dle GDPR:


MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA

Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010

Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou


Sídlo:
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací

ETICKÝ KODEX

VÝBOR

SCHVÁLENÉ STANOVY MV ČR

POTVRZENÍ


Kontakty:

Mobil:
+420 608 978 796

Další informace Vám podá
organizační garant
Mobil:
+420 608 978 796

E-mail:
mart-icta@seznam.cz